strona główna nowości w ofercie forum Internetowe forum Internetowe kontakt
AIG
AIG Bank Polska S.A. od początku swojej działalności specjalizuje się w oferowaniu atrakcyjnych kredytów ratalnych. Dzięki takiej formie finansowania towarów Klienci mogą szybko, bezpiecznie, bez uciążliwych formalności kupować to, czego potrzebują lub o czym od dawna marzą.

Komputer dla dziecka ? Dla siebie?
To wszystko jest w zasięgu Twojej ręki, nawet jeśli nie posiadasz wystarczających środków finansowych.


Dlaczego zakupy na raty?
- Ty wybierasz towar, my za niego płacimy
- Szybko otrzymujesz informację o przyznaniu kredytu
- Nie potrzebujesz poręczycieli
- Spłacasz stałe raty
- Masz możliwość ubezpieczenia kredytu: program "Bezpieczne raty"
- Otrzymujesz indywidualne upusty w prowizji
- Pierwsze zakupy z AIG i regularnie spłacane raty uprawniają Cię do korzystania z wielu przywilejów przy kolejnych transakcjach: "Kredytu Zaufania", zakupów z Kartą "Profit Plus" i in.

Jakich dokumentów wymagamy?
Jeszcze się nie znamy. Dlatego przy podpisywaniu pierwszej umowy kredytowej poprosimy Cię
o przygotowanie:
dwóch dokumentów tożsamości (dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem, m.in. paszport, prawo jazdy, legitymacje służbowe, karta kredytowa ze zdjęciem);
w przypadku emeryta lub rencisty (powyżej 55 lat) zamiast drugiego dokumentu wystarczy okazać decyzję o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia
dokumentu poświadczającego źródło i wysokość dochodów (w zależności od źródła dochodów wymagamy różnych dokumentów):

 • Jeśli jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę:
  zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (średnia za ostatnie 3 miesiące) lub oświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia zaświadczenia są ważne do 30 dni od daty wystawienia
 • Jeśli jesteś emerytem lub rencistą:
  oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury (dla emerytów poniżej 55 lat - również kopia decyzji o przyznaniu świadczenia); lub oryginał wyciągu bankowego (wraz z informacją o zakładzie przekazującym świadczenia oraz numerem i kwotą świadczenia); lub zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia (w przypadku rencistów powyżej 50 lat podstawą do określenia zdolności kredytowej mogą być dochody z tytułu renty rodzinnej)
 • Jeśli jesteś rolnikiem:
  zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości dochodów (z adnotacją o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego); lub oryginał nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne wraz z 2 ostatnimi dowodami wpłat podatku rolnego
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą:
  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów; lub ksero deklaracji PIT 5 za ostatni lub przedostatni miesiąc, potwierdzona pieczęcią Urzędu Skarbowego; lub w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu: dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego z ostatnich 3 miesięcy; zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami; dla kredytu do 1500 zł: dowody wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z ostatnich 3 miesięcy
 • Inne (świadczenia przedemerytalne, renty lub emerytury zagraniczne) oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury; lub zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia; kopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub decyzji o waloryzacji świadczenia (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego - w przypadku świadczeń zagranicznych)


 • Po dodatkowe informacje zapraszamy - link http://www.aigbank.pl/

Żagiel
Każdy z nas pragnie żyć pełnią życia, cieszyć się każdym dniem, spełniać marzenia swoje i swoich najbliższych, a podstawowe potrzeby realizować szybko, łatwo i niedrogo. Od ponad 12 lat pomaga w tym System Ratalny Żagiel.
Żagiel - to prosty sposób sfinansowania zakupu towarów i usług na atrakcyjnych warunkach:
gwarantujemy konkurencyjne oprocentowanie, minimum formalności i szybką decyzję o udzieleniu kredytu,
kredytujemy nawet 100% wartości zakupu,
oferujemy dowolny okres kredytowania do 24 miesięcy,
umożliwiamy wcześniejszą spłatę kredytu,
zapewniamy kompleksową obsługę w miejscu sprzedaży,
umożliwiamy uzyskanie towaru bez pierwszej wpłaty.

Ponadto:
Naszym wybranym klientom przyznajemy Kartę Najlepszego Klienta.
Dodatkowo oferujemy również ubezpieczenie kredytobiorcy na życie.

By uzyskać kredyt wystarczy spełnić tylko dwa warunki:

  1. przedstawić dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, takie jak: dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport. inny dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa) lub legitymacja emeryta bądź rencisty lub Karta Najlepszego Klienta Żagiel S.A.
  2. udokumentować źródło i wysokość dochodów. I tak może to być dochód z:
  • umowy o pracę - wtedy należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o otrzymywanych dochodach - link
   http://www.zagiel.com.pl/
   prod_kredyty_ratalne/zaswiadczenie_o_zarobkach.pdf
  • emerytury lub renty - oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury. W przypadku rencisty - dodatkowo kserokopię dokumentu (orzeczenie lekarskie lub legitymację rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana.
  • zasiłku i świadczenia przedemerytalnego - dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia / zasiłku (decyzja lub zaświadczenie z organu przyznającego świadczenie np. ZUS)
  • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (na własny rachunek lub w formie spółki) : kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami, w zależności od przyjętej formy rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym:
   a) Księga przychodów i rozchodów/Księgi handlowe: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów lub kopię deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc (potwierdzoną przez Urząd Skarbowy).
   b) Zryczałtowany podatek: oświadczenie o osiąganych dochodach, ewidencję przychodów do wglądu.
   c) Karta podatkowa: kopię decyzji o wymiarze karty podatkowej, oświadczenie o uzyskiwanych dochodach.
  • działalności rolniczej:
   a) Oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej zawierającego:
   - wielkość gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych
   - wielkość rocznego przeciętnego dochodu
   - cel wydania zaświadczenia
   - pieczęć Urzędu Gminy oraz imienna pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem,
   lub
   b) Nakaz płatniczy za bieżący rok,
   lub
   c) inny dokument określający wysokość miesięcznego dochodu za okres ostatnich 3 miesięcy np. z mleczarni, ubojni, przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne) świadczący o stałym charakterze otrzymywanego świadczenia.
  • z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości należącej do ww. osoby na zasadzie: prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub do domu jednorodzinnego, prawa użytkowania wieczystego składają dokumenty:
   a) umowę najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości, w której dana osoba występuje jako wynajmujący lub wydzierżawiający (Termin wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy musi być o co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy dłuższy niż okres spłaty kredytu).
   b) oświadczenie klienta potwierdzające, że umowa nie jest wypowiedziana.
   c) kopie rozliczenia podatku dochodowego od dochodu z tytułu najmu lub dzierżawy.

   Teraz możliwość zrobienia symulacji rat !!! 
o firmie oferta sprzedaż ratalna serwis internet forum kontakt